ABOUT SYMANTEC

Press Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Ny SSL-modul från VeriSign minimerar driftsavbrott och intäktsförluster

Med den nya Certificate Discovery-modulen för VeriSigns Managed PKI för SSLtjänster går det att i realtid spåra alla SSL-certifikat i stora företagsmiljöer

VeriSign, leverantör av säkra infrastrukturer för Internet, har utvecklat en ny modul som gördet enklare än tidigare för företag att spåra och hantera alla SSL-certifikat (Secure SocketsLayer) inom sina nätverk, oavsett certifikatsutfärdare. Modulen är avsedd för större företag med heterogena infrastrukturer, och är ett komplement som förbättrar VeriSigns tjänst Managed PKI (Public Key Infrastructure) för SSL-tjänster. Modulen erbjuds utan extra kostnad till nya kunder och till de tusentals nordiska företagskunder som redan har ett Managed PKI för SSL-konto från VeriSign.

VeriSigns nya modul för certifikatsidentifiering ger branschens mest omfattande kontroll av SSL-certifikat från olika certifikatsutfärdare, och kan distribueras till olika avdelningar och affärsenheter. Med modulen kan administratörer få en fullständig förteckning över alla SSLcertifikat och deras status utan att behöva navigera manuellt genom omfattande SSL-miljöer, vilket tar tid och ofta blir fel. Varje misstag kan få en omedelbar och avgörande effekt på produktivitet, intäkter och driftskostnader. Om till exempel ett certifikat på en viktig server plötsligt blir för gammalt kan detta lamslå verksamheten. Tack vare modulen kan administratörerna undvika den här typen av misstag.

Administratören kan snabbt hitta falska certifikat och åtgärda dem. I större företag används ofta lösningar som centraliserar och förenklar hanteringen av företagets olika SSL-certifikat. Även om detta är ett effektivt sätt att administrera certifikat som köps in via själva systemet, går det inte att hantera alla de köp av andra certifikattyper som ofta sker i en organisation. Implementeringen av sådana certifikat kan vara mycket svår att spåra, vilket innebär att företaget riskerar att drabbas av oväntade avbrott. Med certifikatsidentifiering minimeras den här risken, eftersom administratörerna får hjälp med att identifiera och lägga till dessa certifikat i hanteringen. Samtidigt sparar företaget pengar genom att planera inköp av certifikat till redan förhandlade priser.

När företaget växer är det lätt att IT-chefen förlorar översikten och kontrollen över SSL-certifikaten och det blir det svårare för dem att hantera krypteringsprodukterna i nätverket, säger Roberta Mladenovic, Nordenchef på VeriSign. VeriSigns modul för certifikatidentifiering gör det enklare att ha kontroll över stora SSLimplementeringar med flera olika utfärdare. Den kan minska risken för SSL-avbrott och maximerar avkastningen på IT-investeringarna.

För att utföra en SSL-certifikatsökning behöver säkerhetsadministratörerna bara få åtkomst till modulen för certifikatsidentifiering via en länk i sitt Managed PKI för SSL-konto och skriva vilket IP-adressintervall som de vill genomsöka. Den rapport som skapas innehåller en fullständig lista över samtliga SSL-certifikat i respektive system tillsammans med utgångsdatum, oavsett utfärdare. Verktyget kontrollerar också att certifikaten och motsvarande mellanliggande certifikat har installerats korrekt.

VeriSigns Managed PKI för SSL-tjänster bidrar till att minska kostnaderna och komplexiteten vid hantering av alla digitala VeriSign-certifikat tack vare att administration och händelserapportering kan delegeras från en enda webbaserad portal. Med VeriSigns Managedtjänst kan administratörer på ett enkelt sätt spåra och förnya certifikat så tidigt som 90 dagar innan de går ut. Med hjälp av omfattande revisionsloggar över alla processer som sker under certifikatets livscykel, kan företagen också hantera riskerna. Mer information finns påhttp://www.verisign.se/ssl/buy-ssl-certificates/managed-pki/index.html

För mer information, vänligen kontakta:

Roberta Mladenovic, Nordenchef VeriSign, telefon: + 46 40 660 2088, e-mail: rmladenovic@verisign.com

Om VeriSign

VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN) bedriver digitala infrastrukturtjänster som möjliggör och skyddar miljarder interaktioner dagligen över världens röst-, video- och datanätverk. Mera nyheter och information om företaget finns på www.VeriSign.se.

Uttalanden i detta meddelande annat än historiska data och information utgör framåtblickande uttalanden enligt begreppets innebörd enligt avsnitt 27A i 1933 års Security Act och avsnitt 21E i 1934 års Securities Exchange Act. Dessa uttalanden involverar risker och osäkerhetsmoment som skulle kunna få VeriSigns faktiska resultat att i sak avvika från sådana som uttalas eller antyds av sådana framåtblickande uttalanden. De potentiella riskerna och osäkerhetsmomenten inkluderar bl.a. osäkerheten om framtida intäkter och lönsamhet och potentiella fluktueringar i kvartalsrörelseresultat p.g.a. faktorer såsom VeriSigns oförmåga att framgångsrikt utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster och kundacceptans av produkter och tjänster, inklusive VeriSigns Extended Validation SSL-certifikat och -lösningar, möjligheten att de av VeriSign presenterade nya tjänsterna inte resulterar i ytterligare kunder, vinst eller intäkter samt ökad konkurrens och prissättningstryck. Mer information om potentiella faktorer som skulle kunna påverka företagets rörelse- och finansiella resultat inkluderas i VeriSigns ingivanden hos Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisning på formulär 10-K för året som slutade 31 december 2006 och kvartalsrapporter på formulär 10-Q. VeriSign förpliktar sig inte att uppdatera något framåtblickande uttalande efter datumet för detta pressmeddelandes utgivning.

©2009 VeriSign Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles. VeriSign, VeriSigns logotyp, cirkeln med en bock i och andra varumärken, servicemärken och motiv är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör VeriSign och dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

@Symantec