O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Průzkum společnosti Symantec zjistil, že polovina malých a středních firem věří, že je imunní vůči cíleným kybernetickým útokům a současně selhává při implementaci základní internetové ochrany

Praha – 18. listopadu 2011 – Spolecnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) predstavila výsledky své studie SMB Threat Awareness Poll. Podle výsledku se malé a strední firmy nepovažují za cíle kybernetických útoku, prestože mají o možných rizicích a hrozbách relativne velké povedomí. Výsledkem je, že neimplementují odpovídající ochranná opatrení, která by zabezpecila jejich informace. Studie SMB Threat Awareness Poll zkoumala informovanost malých a stredních firem v oblasti bezpecnostních hrozeb a jejich schopnost obrany.

„Náš výzkum ukázal, že podniky kategorie SMB jsou vuci kyberútokum vcelku zranitelné, a je mnohem duležitejší než kdy jindy, aby své informace náležite zabezpecily,“ ríká Steve Cullen, senior vicepresident Worldwide Marketing pro SMB a Cloud spolecnosti Symantec. „I s omezeným rozpoctem a limitovanými zdroji lze realizovat jednoduchá opatrení, jako je treba vzdelávání nebo zavedení nejlepších postupu (best practices). Díky nim mohou malé a strední podniky posílit svou odolnost vuci kybernetickým útokum.“


Hlavní zjištení výzkumu

  • Malé a strední podniky ví o bezpecnostních rizicích
  • Více než polovina malých a stredních podniku je obeznámena s mnoha ruznými bezpecnostními hrozbami, jako jsou cílené útoky, zaznamenávání stisku kláves nebo hrozby plynoucí z užívání chytrých mobilních telefonu. Více než polovina respondentu (54 procent) uvedla, že škodlivé kódy mohou vést ke ztráte produktivity. 36 procent pokládá možnost prístupu hackeru ke chráneným informacím za pravdepodobnou. 46 procent dotázaných uvedlo, že cílený útok by mel za následek výpadek tržeb a dle názoru 20 procent by odvedl zákazníky.

  • Malé a strední podniky se nepovažují za cíle
  • Ackoli podniky kategorie SMB ví o nebezpecí kybernetických útoku, nemají pocit nebezpecí. Polovina malých a stredních podniku se domnívá, že je chrání jejich velikost. Útoku by se podle nich mely obávat predevším velké organizace. Tento názor je v prímém rozporu se statistikami. Podle údaju ze síte Symantec.cloud bylo vloni 40 procent cílených útoku vedeno proti spolecnostem s nejvýše 500 zamestnanci. Na korporace se zamerilo 28 procent napadení.

  • SMB podniky se nevenují prevenci
  • Protože se malé a strední podniky nepovažují za cíle útoku, mnoho z nich selhává pri zavádení základních opatrení na ochranu informací. Zatímco dve tretiny podniku sledují a omezují pocet lidí s prihlašovacími údaji, 63 procent vubec nezabezpecuje pocítace, které jsou využívány pro elektronické bankovnictví. 61 procent dotázaných nemá nainstalován antivirový program na všech pocítacích, 47 procent nechrání své e-mailové servery nebo služby.


Doporucení

V zájmu ochrany citlivých podnikových informací mohou malé a strední podniky realizovat nekolik jednoduchých postupu, které je zabezpecí proti kybernetickým útokum.

  • Vzdelávání zamestnancu: Vypracujte pokyny pro internetovou bezpecnost. Seznamte zamestnance s posledními internetovými hrozbami a možnostmi obrany. Cást školení by se mela zamerit na význam pravidelných zmen hesla a na ochranu mobilních zarízení.
  • Posudte stav zabezpecení: Duverné informace v malých a stredních podnicích celí rostoucím rizikum, tudíž je treba je zabezpecit. I jediné narušení bezpecnosti kritických dat by mohlo pro SMB znamenat financní krach. Je duležité vedet, co je treba chránit, znát rizika a mít prehled o nedostatcích. Potom lze podniknout kroky vedoucí k ochrane informací.
  • Jednejte: Budte proaktivní a vytvorte bezpecnostní plán. Zapracujte do nej pravidla pro hesla, ochranu koncových bodu, bezpecnost e-mailu a webu nebo politiku šifrování. Meli byste rovnež posoudit vhodnost vlastních a hostovaných rešení pro vaši organizaci.

Symantec 2011 SMB Threat Awareness Poll

Výzkum byl realizován telefonicky v zárí 2011. Zúcastnilo se ho 1 900 organizací z celého sveta. Jedna ctvrtina respondentu spadala do kategorie firem s 5 až 49 zamestnanci, druhá mela 50 až 99 pracovníku, tretí ctvrtina zamestnávala 100 až 249 lidí a poslední 250 až 499 osob. Dotazováni byli pracovníci, kterí spravovali výpocetní zdroje.

Zdroje


Budte se Symantecem ve spojení:


O spolecnosti Symantec

Spolecnost Symantec zaujímá svetové prvenství v poskytování rešení zabezpecení, úložišt a správy systému, která pomáhají jednotlivým zákazníkum i organizacím zabezpecit a spravovat informace. Náš software a naše služby chrání komplexneji a efektivneji, pred více riziky a ve více místech a poskytují jistotu pri užívání a ukládání informací. Spolecnost Symantec má reditelství ve meste Mountain View v Kalifornii a pobocky ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

###

Poznámka pro editory: V prípade, že potrebujete získat další informace o spolecnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníku.


Kontakt

Veronika Siwková
Symantec (ČR & SR) GmbH
+420 233 101 554
Veronika_Siwkova@symantec.com

Petr Cícha
CoLin s.r.o.
+420 603 193 245
symantec@colin.cz

@Symantec