O SPOLEČNOSTI SYMANTEC

  • Přidat

Tisková zpráva

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Průzkum společnosti Symantec: Rychlé přijímání šifrování mohou provázet problémy

Praha – 7. prosince 2011 – Spolecnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) zverejnila výsledky studie „2011 Enterprise Encryption Trends Survey“, která se venuje šifrování dat v organizacích. Ze studie mimo jiné vyplývá, že šifrování využívá více firem než kdy drív. Nicméne šifrovací rešení nejsou jednotná, což predstavuje znacné bezpecnostní riziko. Podniky díky tomu nemají centralizovaný prístup k citlivým informacím, což ohrožuje kritické procesy elektronického prohledávání nebo monitorování shody. Tyto nedostatky, vcetne neadekvátní správy šifrovacích klícu, predstavují pro organizace ztrátu v prumerné hodnote 124 965 dolaru rocne.

„Mnoho podniku chápe význam šifrování dat, ale problémy se správou klícu a s nejednotností kryptografických produktu jim casto znemožnují dohled nad tím, co má být chráneno,“ ríká Joe Gow, director, product management, Symantec. „Studie Enterprise Encryption Trends jasne ukazuje, že je nutné sjednotit všechna dríve nesourode implementovaná rešení, aby byla zajištena jednotná správa v rámci celkové firemní bezpecnosti.“


Duležitá zjištení:

  • Zájem o šifrování rychle vzrustá, ale rešení jsou nesourodá: 48 procent podniku v posledních dvou letech aktivneji využilo šifrování. Zhruba polovina dat, která respondenti spravují, je v nejaké fázi životního cyklu šifrována. Typická organizace provozuje pet ruzných kryptografických rešení.
  • Šifrování bývá nasazováno v nebezpecných projektech: Tretina respondentu uvedla, že v jejich podniku dochází velmi casto k neschválenému nasazení šifrování. Tyto projekty povetšinou nepracují s osvedcenými vnitrofiremními postupy. 52 procent dotázaných má zkušenost s vážným pochybením pri nasazování šifrování. 34 procent ztratilo šifrovací klíce a u 32 procent klíce selhaly. Více než petina respondentu se setkala se situací, kdy propuštený zamestnanec odmítl klíce vydat.
  • Organizace celí problémum se správou klícu: Podniky si príliš neduverují ve veci efektivní interní správy šifrovacích klícu. Dve petiny dotázaných predpokládá, že v prípade potreby dokáží získat správné klíce, ovšem zrejme s urcitými obtížemi. Pouze 39 procent dokáže nespokojeným zamestnancum zabránit v prístupu k citlivým podnikovým informacím.
  • Problémy s šifrováním pripravují podniky o peníze: Všechny organizace, které zaznamenaly problémy s šifrovacími klíci, musely na nápravu vynaložit nejaké náklady. Nejcasteji šlo o neschopnost splnit regulacní požadavky (48 procent), neschopnost reagovat na požadavky elektronického prohledávání (42 procent) a zneprístupnení duležitých obchodních informací (41 procent). Prumerná ztráta, která v souvislosti s nefunkcním nebo problematickým šifrováním vznikla, ciní 124 965 dolaru na podnik za rok.

Doporucení spolecnosti Symantec

Organizace by mely vytvorit plán, který zabrání nekterým pochybením, jež respondenti výzkumu uvádeli:

  • Pochopte životní cyklus šifrovacích procesu a predvídejte problémy, které prináší ochrana dat na mnoha místech.
  • Naplánujte procesy obnovy dat, které splní požadavky vašeho byznysu na dostupnost dat v prípade konfliktu s nespokojenými nebo bývalými zamestnanci.
  • Ješte pred implementací šifrovacích rešení vytvorte plán pro konzistentní celopodnikovou správu šifrování a klícu.
  • Šifrujte informace dríve, než dojde k narušení dat. Zacnete s e-maily, notebooky a mobilními zarízeními.
  • Predvídejte situace spojené s mobilitou a cloud computingem a šifrujte i data uložená mimo organizaci.

Studie Symantec Enterprise Encryption Trends Survey

Studie Enterprise Encryption Trends Survey spolecnosti Symantec vychází z dat, která byla sebrána v zárí 2011. Výzkum realizovala spolecnost Applied Research, která se dotazovala vedoucích manažeru firem, clenu taktického a strategického vedení. Zpráva detailne prozkoumává a popisuje stav šifrování v podnicích. Celkem bylo do studie zapojeno 1 575 organizací z 37 zemí sveta.


Zdroje


Budte se Symantecem ve spojení:


O spolecnosti Symantec

Spolecnost Symantec zaujímá svetové prvenství v poskytování rešení zabezpecení, úložišt a správy systému, která pomáhají jednotlivým zákazníkum i organizacím zabezpecit a spravovat informace. Náš software a naše služby chrání komplexneji a efektivneji, pred více riziky a ve více místech a poskytují jistotu pri užívání a ukládání informací. Vedení spolecnosti Symantec sídlí ve meste Mountain View v Kalifornii a pobocky jsou ve více než 40 zemích. Další informace jsou k dispozici na adrese www.symantec.com.

###

Poznámka pro editory: V prípade, že potrebujete získat další informace o spolecnosti Symantec a jejích produktech, navštivte Symantec News Room na adrese www.symantec.com/news. Veškeré uvedené ceny jsou v USD a týkají se jen USA.

Symantec a Symantec Logo jsou registrované ochranné známky Symantec Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní jména a názvy mohou být registrované ochranné známky jejich vlastníku.


Kontakt

Veronika Siwková
Symantec (ČR & SR) GmbH
+420 233 101 554
Veronika_Siwkova@symantec.com

Petr Cícha
CoLin s.r.o.
+420 603 193 245
symantec@colin.cz

@Symantec