OVER SYMANTEC

  • Toevoegen

Privacy verklaring voor SymAccount en Enterprise Marketing

Welke gegevens wij verzamelen
Wanneer u een Symaccount voor uw bedrijfsactiviteiten aanmaakt of u registreert voor evenementen, promoties, downloads of andere activititeiten ('Online activiteiten), verzamelt en verwerkt Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View (CA), VS ('Symantec') uw contactgegevens, waaronder uw bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en bedrijfsinformatie. Wanneer u een Symaccount aanmaakt en/of u voor Online activiteiten registreert, geeft u aan bekend te zijn en akkoord te gaan met deze verwerking van uw (persoons)gegevens.

Hoe wij de gegevens gebruiken
Wanneer u een Symaccount aanmaakt, gebruiken wij de gegevens voor het instellen en aanmaken van uw Symaccount. Wij gebruiken uw Symaccount-gegevens voor het verschaffen van een enkele aanmelding voor de verschillende Symaccount-toepassingen en om u te identificeren telkens wanneer u toegang tot Symaccount wilt hebben.

Wanneer u zich alleen opgeeft voor een Online activiteit of dienst zonder een Symaccount aan te maken, gebruiken wij de gegevens die u verschaft slechts voor het uitvoeren en beheren van de activiteit of dienst waarvoor u zich opgeeft. Symantec kan uw gegevens overdragen aan de hieronder genoemde categorieën ontvangers die namens Symantec handelen voor bovenstaande doelstellingen. Deze ontvangers kunnen zich bevinden in landen die een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens hanteren dan landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.


  1. Ondernemingen aangesloten bij de Symantec-groep in de EER.
  2. Bedrijven in databasebeheer in de VS en andere landen buiten de EER, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de database en voor het ontwerp en de aanpassing van functionaliteiten van de database.
  3. Marketing-, hosting- en PR-bureaus in de VS en andere landen buiten de EER die namens ons Online activiteiten opzetten, beheren en/of hierover communiceren.
  4. Overige contractanten en  andere derden waarmee Symantec eenn samenwerking is aangegaan die namens Symantec handelen.


Deze ontvangers mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de services of functie waarvoor zij zijn gecontracteerd, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. Door ons van uw gegevens te voorzien, bevestigt u dat u het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring niet beschouwt als een schending van uw rechten volgens een van toepassing zijnde wet of regelgeving, en geeft u uw goedkeuring aan de voorwaarden van deze Privacyverklaring.


Marketingcommunicaties         
Wanneer u het relevante vakje voor toestemming aanvinkt, zullen wij en de genoemde geselecteerde partijen die namens Symantec handelen, uw contactgegevens en de informatie over uw interesse in producten en services van Symantec voor promotionele doeleinden gebruiken. Symantec, bij Symantec aangesloten bedrijven in de EER en in de VS, resellers in de EER en in de VS kunnen per e-mail, sms, mms of langs een andere elektronische weg contact met u opnemen.
Voor dergelijke doeleinden kunnen wij uw informatie delen met


  1. Ondernemingen aangesloten bij de Symantec-groep in uw land, danwel in de rest van de EER en in de VS. Zij kunnen contact met u opnemen om te informeren naar uw interesse in producten en services van Symantec;
  2. Marketingbureaus in uw land, in de EER, in Zwitserland en in de VS, die namens Symantec met u contact kunnen opnemen om gevolg te geven aan uw interesse in de producten of services van Symantec;
  3. Resellers van producten en services van Symantec in uw land, in de EER en in de VS om te informeren naar uw interesse in de producten en services van Symantec.


Alle promotiemails die wij u toesturen, bevatten informatie over hoe u deze mails kunt opzeggen. U kunt de ontvangst van marketingcommunicaties op elk gewenst moment opzeggen.

De genoemde entiteiten mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de services of functie waarvoor zij zijn gecontracteerd, en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving.


Overdracht van gegevens
De verzameling, het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw gegevens door Symantec zal volgens de hoogste normen worden uitgevoerd. Bovendien heeft Symantec maatregelen getroffen om te zorgen dat de verzamelde gegevens, indien deze aan landen buiten de EER worden overgedragen, voldoende worden beschermd, in overeenstemming met de relevante wetgeving betreffende de bescherming van gegevens in de EER en Zwitserland. Symantec kan uw persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte overdragen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen verkopen, verhuren of leasen, noch verhandelen. Wanneer wij echter de bedrijfsactiviteiten waarop onze website betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk verkopen, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens als een middel van ons bedrijf kunnen worden beschouwd en als onderdeel van de verkoop of overdracht van dergelijke activiteiten kunnen worden toegekend of anderszins overgedragen aan een derde partij.

Het verschaffen van gegevens is niet verplicht
U bent niet verplicht uw gegevens te verschaffen, echter wij wijzen u erop dat wanneer wij geen gegevens van u ontvangen wij niet in staat zijn om uw Symaccount te registreren of de gevraagde service of het gevraagde product te leveren.

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Wij hebben passende en adequate veiligheidsmaatregelen getroffen, in overeenstemming met internationale regels voor informatiebescherming, om uw persoonsgegevens te beschermen.  Deze maatregelen omvatten technologische, administratieve, fysieke en procedurele stappen op onze websites en internettechnologieën om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, onbevoegde toegang, openbaring, verlies, wijziging of vernietiging. Dit zijn de volgende maatregelen:

Fysieke beveiliging, zoals vergrendelde deuren en dossierkasten, gecontroleerde toegang tot onze voorzieningen en de veilige vernietiging van media die persoonlijke gegevens bevatten;

Technologische beveiliging, zoals het gebruik van antivirus- en eindpuntbeveiligingssoftware van Symantec, versleuteling, en bewaking van onze systemen en datacentra om de naleving van ons beveiligingsbeleid te waarborgen, de verzending van creditcardgegevens vindt plaats via secure socket layer-versleuteling (SSL);

Organisatorische beveiliging, via trainings- en bewustzijnsprogramma's op het gebied van beveiliging en privacy, zodat onze werknemers op de hoogte zijn van het belang van en de methoden voor het beschermen van persoonsgegevens, evenals via onze regels en normen voor privacybeleid waarin is vastgelegd hoe Symantec met persoonsgegevens omgaat.Het recht van toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens
Volgens de wetgeving in uw land hebt u het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, gratis en op elk moment op te vragen, te rectificeren en te verwijderen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar privacy@symantec.com. Er bestaan echter uitzonderingen op dit recht, wat inhoudt dat de toegang kan worden geweigerd wanneer wij van mening zijn dat de beschikbare gegevens persoonlijke informatie over een andere persoon zouden kunnen openbaren, of wanneer wij wettelijk gezien dergelijke gegevens niet mogen verstrekken. Wanneer wij u de toegang tot uw persoonsgegevens weigeren, laten wij u de reden hiervor weten.Contact opnemen
Bezoek onze webpagina op http://www.symantec.com/nl/nl/about/profile/policies/privacy.jsp voor meer informatie over ons privacybeleid of contactgegevens van de bij Symantec aangesloten onderneming in uw land.

Contact opnemen

Postadres:
Symantec Corporation -
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
Verenigde Staten

Telefoon:
+1 650 527 8000

E-mail:
privacy@symantec.com


Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met het antwoord van Symantec op uw vragen over uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met TRUSTe.


Let op: Heeft u vragen over producten of abonnement vragen dan kunt u contact opnemen met onze Klantendienst doorhier te klikken.