INFORMACJE O FIRMIE SYMANTEC

 • Dodaj

Pełne oświadczenie o zasadach zachowania poufności danych

Prawo do prywatności

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2013
[Aktualizacja] 1 czerwca 2013 r. zaktualizowaliśmy informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych w sekcji dotyczącej plików cookie (3.2) i podpunktach (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6).
[Aktualizacja] 5 grudnia 2012 r. zaktualizowaliśmy informacje o praktykach związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych (sekcja 3.1) oraz dodaliśmy nowe informacje o plikach cookie (podpunkty 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5).
W niniejszym dokumencie opisano rodzaje informacji, które są gromadzone za pośrednictwem wymienionych poniżej stron internetowych firmy Symantec, sposoby ich wykorzystywania oraz podmioty, którym mogą być udostępniane. Oświadczenie o zasadach zachowania poufności danych zawiera także opis stosowanych środków ochrony zabezpieczeń informacji. W dokumencie przedstawiono również informacje na temat sposobów kontaktowania się z firmą Symantec w celu aktualizacji danych, usunięcia imienia i nazwiska z list dystrybucyjnych lub uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zasad postępowania z danymi przyjętych przez firmę Symantec.
TRUSTe: kliknij, aby zweryfikować Firma Symantec zyskała certyfikat Privacy Seal organizacji TRUSTe, który potwierdza, że niniejsze oświadczenie i zasady postępowania zostały zweryfikowane pod względem zgodności z wymaganiami programu TRUSTe w zakresie przejrzystości, odpowiedzialności i możliwości wyboru dotyczących gromadzenia informacji osobistych użytkownika. Organizacja TRUSTe przyznała certyfikat stronom www.symantec.com w Ameryce Północnej, www.symanteccloud.com oraz domenom związanym z marką Norton. Program TRUSTe nie obejmuje informacji, które mogą być gromadzone przez oprogramowanie do pobrania.Celem niezależnej organizacji TRUSTe jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa między użytkownikami i firmami w sieci dzięki czołowym programom znaków zaufania i nowatorskim rozwiązaniom. Użytkownik może bezpośrednio skontaktować się z firmą Symantec, korzystając ze sposobów komunikacji podanych na końcu niniejszego oświadczenia.W przypadku niezadowalającej odpowiedzi udzielonej przez firmę Symantec należy skontaktować się z organizacją TRUSTe.
Wyświetlany na stronach internetowych „znak zaufania” TRUSTe przekazuje następujące informacje:
 • Jakie dane osobowe są gromadzone, przechowywane, śledzone lub wykorzystywane
 • Komu te informacje mogą zostać udostępnione
 • W jaki sposób użytkownik może poprawić błędy w przechowywanych informacjach
Niniejsze oświadczenie o zasadach zachowania poufności danych dotyczy wszystkich stron internetowych należących do firmy Symantec, które zawierają logo Symantec lub Norton, z wyjątkiem stron wskazanych w sekcji 1.2 poniżej oraz stron udostępnianych przez inne podmioty uprawnione do korzystania z nazwy lub firmowego znaku logo firmy Symantec.

1.0. Struktura oświadczenia o zasadach zachowania poufności danych i pokrewne dokumenty

1.1. Spis treści

Uzupełnieniem niniejszego oświadczenia o zasadach zachowania poufności danych osobowych są inne dokumenty. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności postanowienia niniejszego dokumentu są priorytetowe:
 • Oświadczenie o ochronie danych osobowych: krótkie, uproszczone podsumowanie zasad firmy Symantec dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności zastosowanie ma niniejsze oświadczenie o zasadach zachowania poufności danych.
 • Polityka ochrony danych osobowych na stronach sieci społecznościowych: są to zasady dotyczące poszanowania prywatności informacji na stronach i w usługach zawierających treści generowane przez użytkowników, które firma Symantec może oferować od czasu do czasu. Polityka ta dotyczy zagadnień związanych ze stronami, w których firma Symantec nie generuje treści, lecz zezwala na to użytkownikom oraz klientom.
 • Informacje o ochronie danych osobowych w zakresie produktów i usług: firma Symantec udostępnia informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika podczas subskrypcji, zakupu lub użytkowania oprogramowania bądź usług w zależności od technologii stosowanych w tych produktach i usługach oraz ich przeznaczenia W takich sytuacjach zastosowanie mają określone informacje o ochronie danych osobowych podczas gromadzenia, używania, ujawniania i przechowywania danych osobowych:
 • Polityka ochrony danych osobowych użytkowników usługi LiveUpdate: ze względu na sposób działania i rodzaj gromadzonych informacji usługa LiveUpdate jest objęta oddzielną polityką ochrony danych osobowych.
 • Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch: zasady te dotyczą gromadzenia informacji przesyłanych przez użytkowników do programu Norton Community Watch. Polityka obejmuje kwestie związane z gromadzeniem informacji, takich jak dane osobowe.
 • Polityka ochrony danych osobowych użytkowników usługi Norton Online Family: zasady te dotyczą gromadzenia i używania danych osobowych użytkowników usług OnlineFamily.Norton.
Firma Symantec wprowadziła globalną politykę, która jest podstawą ochrony wszystkich informacji osobistych użytkownika używanych przez firmę Symantec na całym świecie. Określa ona reguły postępowania firmy Symantec w zakresie zarządzania ochroną danych osobowych.
Niniejsza polityka ma następujący zakres:
 • Dotyczy wszystkich informacji osobistych gromadzonych elektronicznie lub ręcznie przez firmę Symantec. Uzupełnieniem polityki są określone procesy biznesowe dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Polityka ma zastosowanie do pracowników, kierowników i dyrektorów firmy Symantec oraz jej oddziałów na całym świecie.

3.1. Gromadzenie i używanie danych osobowych

Użytkownik może wybrać przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem stron internetowych firmy Symantec. Poniżej przedstawiono rodzaje przekazywanych informacji i sposoby ich dostarczania. Podano również informacje na temat metod wykorzystywania tych danych przez firmę Symantec.

Kontakt z nami
W przypadku komunikowania się z firmą Symantec za pośrednictwem łącza Kontakt na jednej ze stron internetowych firma Symantec może poprosić o podanie takich informacji, jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, aby można było odpowiedzieć na pytania i komentarze użytkownika. Podane informacje mogą być także używane do przeprowadzania ocen jakości produktów firmy Symantec.

Zamów ofertę
W przypadku zamówienia oferty firma Symantec prosi o podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz szczegóły dotyczące danego produktu. Informacje te służą do przygotowania i wysłania oferty. Użytkownicy mogą także przekazywać dodatkowe komentarze i zgłoszenia przy użyciu pola na tekst dowolny.

Zakup lub subskrypcja produktu, rejestracja produktu i usługi albo tworzenie konta
W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym firmy Symantec użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji niezbędnych do zrealizowania transakcji, takich jak imię i nazwisko, adres i numer karty kredytowej. Informacje te pozwalają również kupować i pobierać produkty, uzyskiwać dostęp do serwisu i wsparcia technicznego lub w inny sposób korzystać z wybranych usług i produktów oraz danych technicznych dotyczących komputera i używanego połączenia z internetem. Dodatkowo użytkownik może zostać poproszony o założenie konta w celu pobrania oprogramowania, uzyskania uprawnień do uaktualnień i aktualizacji , konfiguracji produktów i usług oraz dostępu do raportów i informacji dotyczących wydajności takich produktów i usług itd. Może to wymagać podania przez użytkownika określonych informacji, takich jak adres e-mail, adres pocztowy, adres komunikatora internetowego oraz zakres adresów IP. Dane są przetwarzane i przesyłane tylko na potrzeby następujących celów: realizacja zamówień i umów, przedłużanie i świadczenie usług aktualizacji produktów, subskrypcji lub licencji, rejestracja, aktywacja i konfiguracja produktów, przetwarzanie zgłoszeń użytkownika dotyczących zmian, wsparcie techniczne i obsługa klienta, przetwarzanie zgłoszeń odnowienia licencji, automatyczne przetwarzanie zgłoszeń przedłużenia licencji w przypadku używania funkcji automatycznego odnawiania subskrypcji licencji na oprogramowanie, a także wewnętrzne audyty zgodności z przepisami oraz zapobieganie oszustwom.

Prośby o wsparcie techniczne
Jeśli użytkownik zgłosi prośbę o wsparcie techniczne w trybie online, zostanie poproszony o podanie danych koniecznych do zrealizowania transakcji, takich jak imię i nazwisko, adres oraz informacje dotyczące składników sprzętowych komputera, oprogramowania i rodzaju występującego problemu. Dodatkowo w celu ułatwienia świadczenia usługi wsparcia technicznego firma Symantec może za zgodą użytkownika przeprowadzić sesję interaktywną polegającą na przejęciu kontroli nad komputerem przez pracownika działu wsparcia technicznego firmy Symantec. Firma Symantec nie przechowuje żadnych danych pochodzących z takich sesji poza informacjami potwierdzającymi wykonanie takich działań. Informacje dotyczące kwestii technicznych mogą być przechowywane w celu zapewnienia użytkownikowi stałego wsparcia technicznego. Ogólnie informacje i wiedza uzyskane w ramach wsparcia technicznego — choć nie są powiązane z tożsamością użytkownika — mogą być udostępniane specjalistom ds. technologii i produktów w celu udoskonalenia produktów lub zaoferowania podobnych rozwiązań zbliżonych problemów technicznych innych klientów firmy Symantec.

Komunikacja marketingowa
Poza celami opisanymi powyżej dane użytkownika mogą także być wykorzystywane do przekazywania mu informacji na temat interesujących produktów i usług. Dane kontaktowe, w tym numery telefonów i adresy e-mail, mogą być używane do kontaktowania się z użytkownikiem. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane w ten sposób, może wycofać zgodę na takie przetwarzanie informacji, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie określonych pól na stronach internetowych i w formularzach, w których dane są gromadzone. Użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia komunikacji zgodnie z opisem w sekcji 4.2 poniżej.

Subskrypcja forum internetowego lub serwisu społecznościowego
Firma Symantec oferuje strony internetowe, fora oraz powiązane usługi informacyjne w celu ułatwienia klientom korzystania z jej produktów i usług, omawiania problemów technicznych oraz wymiany doświadczeń i wiedzy. Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z tych usług informacyjnych i ułatwić tworzenie treści dostosowanej do potrzeb odbiorców oraz zwiększyć wygodę korzystania z witryny internetowej — na przykład przez ułatwienie szybkiego wyszukiwania oprogramowania, usług lub ważnych informacji o produktach — firma Symantec gromadzi imiona i nazwiska oraz adresy e-mail użytkowników, a także śledzi ich preferencje dotyczące wyświetlania lub lokalizacji odpowiednich danych. Informacje uzyskane w tych witrynach są wykorzystywane do ulepszania produktów i usług firmy Symantec. Należy pamiętać, że inni użytkownicy mogą odczytywać, gromadzić i wykorzystywać informacje opublikowane na forach dyskusyjnych. Aby poprosić o usunięcie informacji osobistych z forum, należy skontaktować się z firmą Symantec, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@symantec.com. W określonych sytuacjach usunięcie informacji osobistych użytkownika może być niemożliwe. W takim przypadku firma Symantec powiadomi użytkownika o przyczynach.

Subskrypcja biuletynu oraz otrzymywanie powiadomień o produktach lub technicznych
Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania informacji na temat alertów dotyczących wirusów, uaktualnień produktów, nowych rozwiązań, usług, biuletynów, informacyjnych wiadomości e-mail oraz prac badawczych dotyczących przyszłych produktów lub udoskonaleń. W takim przypadku zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Jeśli informacje mają być używane do celów innych niż kontaktowanie się z użytkownikiem, przed podaniem informacji kontaktowych otrzyma on powiadomienie o zamierzonym sposobie wykorzystania danych.

Wiadomości e-mail dotyczące transakcji
Od czasu do czasu firma Symantec może wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczące transakcji, takie jak potwierdzenia zamówień lub informacje na temat problemów dotyczących usług. Wiadomości dotyczące transakcji nie mają charakteru promocyjnego, zatem nie można anulować ich subskrypcji.

Przystępowanie do konkursów oraz otrzymywanie informacji o produktach, ofertach i promocjach
W celu zaoferowania dostępu do najbardziej interesujących konkursów, promocji i ofert specjalnych użytkownik może zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz adresu e-mail, a także o potwierdzenie pełnoletniości w danym regionie. Aby zakwalifikować się do takiego konkursu lub promocji, użytkownik może również zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji ułatwiających poznanie potrzeb, doświadczeń i opinii jego organizacji oraz doświadczeń i uwag użytkownika. W odpowiednich sytuacjach dane osobowe będą również używane do przyznawania nagród. Jeśli informacje mają być używane do celów innych niż kontaktowanie się z użytkownikiem, przed podaniem informacji kontaktowych otrzyma on powiadomienie o zamierzonym sposobie wykorzystania danych.

Wyrażanie opinii, przekazywanie informacji zwrotnych lub testowanie oprogramowania
Aby ułatwić opracowywanie lepszych produktów i usług w celu spełnienia oczekiwań klientów, firma Symantec może ubiegać się o opinie i informacje zwrotne użytkowników na temat oprogramowania i usług. Użytkownik może także zostać poproszony o podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu pocztowego, zawodu i nazwy organizacji oraz samych opinii i informacji zwrotnych, jeśli nie podano ich wcześniej.

Praca
Użytkownik może mieć możliwość przesłania CV i innych informacji online w celu starania się o pracę w firmie Symantec. Informacje przekazane przez użytkownika w związku z poszukiwaniem pracy będą przechowywane w bazie danych zarządzanej przez zewnętrznego usługodawcę, który obsługuje działania związane z procedurą rekrutacji. Usługodawca jest uprawniony do wykorzystywania tych informacji wyłącznie na potrzeby przechowywania i obsługi bazy danych CV oraz zarządzania nimi. Informacje przesłane przez użytkownika są używane do oceny jego zainteresowania pracą w firmie Symantec oraz kontaktowania się z nim w zakresie potencjalnego zatrudnienia.

Poinformuj przyjaciela
Jeśli użytkownik zechce skorzystać z naszej usługi w celu poinformowania przyjaciela o naszej witrynie, poprosimy o imię i nazwisko tej osoby oraz jej adres e-mail. Do osoby tej wyślemy automatycznie jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia witryny. Po wysłaniu tej jednorazowej wiadomości e-mail firma Symantec nie przechowuje imienia i nazwiska ani adresu e-mail takiej osoby. Należy pamiętać, że usługa jest niedostępna w regionach, w których ta metoda kierowania jest zabroniona przepisami prawa, na przykład w Unii Europejskiej.

Informacje z innych źródeł
Zbierane przez nas informacje o użytkowniku mogą być agregowane z informacjami otrzymanymi od stron trzecich.

Agregacja danych
Ogólnie możemy łączyć i agregować dane pochodzące z różnych źródeł, m.in. profilów tworzonych przez użytkowników, plików cookie, analiz wiadomości e-mail itd.

Decyzja, czy kontynuować działanie wymagające podania informacji osobowych, należy do użytkownika. Jeśli jednak użytkownik nie poda oczekiwanych informacji, może nie być w stanie zrealizować transakcji lub wykonać czynności w witrynie internetowej, jeśli informacje te są niezbędne do tego celu.

Informacje o plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane witryny lub otwierane wiadomości e-mail. Pliki cookie są powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania witryn internetowych oraz uzyskiwania informacji biznesowych i marketingowych przez ich właścicieli. Pliki cookie umożliwiają witrynie internetowej dostosowanie prezentowanych informacji do preferencji użytkownika, takich jak język i region geograficzny. Szczegółowe informacje na temat plików cookie można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org.
Aby zrezygnować z opartych na analizie zachowań reklam sieci, które stosują się do zasad organizacji Network Advertising Initiative, należy odwiedzić witrynę www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Stosowanie plików cookie przez firmę Symantec

Pliki cookie używane w tej witrynie można opisać przy użyciu następujących kategorii plików cookie:
Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji na temat użytkownika, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych lub do śledzenia nawigacji użytkownika w innych witrynach.
Wydajność. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji na temat użytkownika, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, do śledzenia nawigacji użytkownika w innych witrynach lub wysyłania ukierunkowanych reklam. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny, np. do których stron przechodzą najczęściej i czy widzą komunikaty o błędach na stronach internetowych. Nie gromadzą one informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
Funkcjonalność. Funkcjonalne pliki cookie nie są używane w celu wyświetlania reklam przeznaczonych dla użytkownika w innych witrynach internetowych. Te pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym wykrywanie niektórych funkcji urządzenia użytkownika, takich jak użycie urządzenia przenośnego do nawigacji, oraz zapamiętywania wybieranych przez niego opcji (takich jak nazwa użytkownika, język czy region) i dostarczania ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Te pliki mogą być używane do zapamiętywania zmian dotyczących rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów stron internetowych, które można dostosowywać. Można ich także używać w celu świadczenia usług żądanych przez użytkownika, na przykład wyświetlania filmu wideo, inicjowania rozmowy internetowej lub komentowania na blogu. Te pliki cookie nie mogą śledzić czynności związanych z przeglądaniem innych witryn internetowych.
Pliki cookie określające odbiorcę docelowego. Pliki cookie określające odbiorcę docelowego w naszych witrynach są połączone z usługami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne. Podmiot zewnętrzny świadczy te usługi w zamian za identyfikację odwiedzin użytkownika w naszej witrynie.
Jeśli użytkownik zarejestrował produkt i utworzył konto Norton Account, firma Symantec dopasuje informacje zebrane przez pliki cookie do danych podanych przez użytkownika lub zapisanych na koncie Norton Account, a także do innych informacji o użytkowniku zebranych w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu o zasadach zachowania poufności danych.
Można zrezygnować z używania plików cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki, tak aby pliki cookie były blokowane. Jeśli użytkownik wcześniej odwiedzał już nasze witryny internetowe, konieczne może być usunięcie istniejących plików cookie z przeglądarki.
Wiele z używanych w naszych witrynach plików cookie to pliki funkcjonalne, z których część jest zarządzana w imieniu naszej firmy przez podmioty zewnętrzne. Można kontrolować stosowanie tych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki, lecz w przypadku rezygnacji z tych plików korzystanie z niektórych usług lub wsparcia technicznego może być niemożliwe. Nie będzie również możliwe zapamiętanie preferencji użytkownika lub jego odmowy korzystania z określonej usługi.
Plik cookie Dostępne opcje rezygnacji z usług stron trzecich
Akamai 01AI http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
AppNexus http://appnexus.com/platform-policy#choices
Atlas Solutions https://choice.live.com/AdvertisementChoice/Default.aspx
Commission Junction Ustawienia przeglądarki
Google http://www.google.com/ads/preferences/plugin/
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
iCrossing Ustawienia przeglądarki
Ignition One Ustawienia przeglądarki
Omniture Test and Target:
es
mbox
tt
http://www.omniture.com/en/privacy/optout/tnt
Searchlight Ustawienia przeglądarki
Specific Media http://specificmedia.com/privacy
Tube Mogul http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
Yahoo! Analiza sieci https://reports.web.analytics.yahoo.com/optout,OptOut.vm
Plik cookie Dostępne opcje rezygnacji z usług świadczonych bezpośrednio
Dtm_token (Dotomi) http://dtmc.norton.com/adinfo/adchoices_fpc.html?cid=2474&cname=Symantec&cmagic=0bf727&clogo=symantec.png

Inne opcje rezygnacji

Niezbędne pliki cookie

Cele

 • Monitorowanie logowania użytkownika
 • Umieszczanie towarów w koszyku
 • Zapamiętywanie informacji wprowadzanych w formularzach online podczas nawigowania po różnych stronach w ramach jednej sesji przeglądarki internetowej

Niezbędne pliki cookie

 • ASP.NET_SessionId
 • CartGuid
 • lifb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (nazwa dynamiczna)
 • showexpert

Pliki cookie zwiększające wydajność

Cele

 • Analiza sieci i wideo
 • Określanie serwera dostarczającego zawartość do użytkownika
 • Śledzenie aktywnych sesji
 • Określanie, czy pliki cookie są włączone
 • Pomiar czasu reakcji odwiedzających
 • Określenie liczby odwiedzin, rodzaju zakupionych produktów i cen

Pliki cookie zwiększające wydajność (własne)

 • _g_c
 • _g_u
 • Akamai_ AnalyticsMetrics_clientId
 • AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
 • AkamaiAnalytics_VisitCookie
 • AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying
 • AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime
 • AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv
 • AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime
 • bizProdScrollVertical
 • clientLastHTimes
 • clientLastPTimes
 • Przedsiębiorstwa
 • last_topic_viewed
 • mbox
 • NREUM
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi
 • SESSfb1d8525d94d660bc8f92b8419fd5ae1 (nazwa dynamiczna)
 • v1st

Pliki cookie zwiększające wydajność (innych firm)

Host Plik cookie
.ic-live.com Sid1168
.ic-live.com icpid
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_71097838
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funkcjonalne pliki cookie

Cele

 • Obsługa sesji rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego w celu świadczenia wsparcia technicznego
 • Przechowywanie danych dotyczących wyboru waluty
 • Przechowywanie danych dotyczących kraju i języka strony
 • Przechowywanie wybranych ustawień regionalnych
 • Przechowywanie wartości kanału transmisji podcast wybranego przez odwiedzającego
 • Wykrywanie początkowej obsługiwanej przepustowości
 • Wykrywanie urządzeń przenośnych i przekierowywanie
 • Wykrywanie informacji o geolokalizacji adresu IP
 • Identyfikacja źródła kampanii marketingowej kierującej użytkowników

Funkcjonalne pliki cookie (własne)

 • filter_state_
 • IS3_GSV
 • IS3_History
 • lpCloseInvite
 • marketing (w celu identyfikacji źródła kampanii)
 • userlocale

Funkcjonalne pliki cookie (innych firm)

Host Plik cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego

Cele

 • Oferowanie opracowań technicznych i rozmów internetowych na podstawie informacji o częstotliwości wizyt, odwiedzonych stronach i innych czynnościach zebranych podczas wielu sesji.
 • Wykrywanie regionu na podstawie adresu IP użytkownika.
 • Udostępnienie pliku cookie „nie śledź mnie” na potrzeby użytkowników z Europy.
 • Śledzenie zachowań na stronach internetowych firmy Symantec, np. związanych z interakcjami w ramach kampanii, aktywności dotyczącej koszyka, kliknięć określonych łączy, w tym przycisków wideo, opracowań technicznych, czatu oraz interakcji w mediach społecznościowych itd., w celu zapewnienia bardziej dostosowanych materiałów w sieci Web i lepszego promowania naszych produktów i usług.
 • Wyświetlanie wyskakujących okienek w celu umożliwienia pobrania opracowań technicznych lub rozmów na czacie z przedstawicielem handlowym.
 • Wyświetlanie reklam banerowych po odwiedzinach użytkownika w naszych witrynach lub otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy mogą zapobiec śledzeniu, klikając odpowiedni przycisk na określonych reklamach banerowych, a także korzystając z innych opcji opisanych w sekcji 3.2.
 • Wyświetlanie reklam po odwiedzinach użytkownika w naszej witrynie lub otwarciu wiadomości e-mail.

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego (własne)

 • adnx
 • dtm_token
 • mkto_trk

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego (innych firm)

Host Plik cookie
.tubemogul.com _tmpi
com-verisign.netmng.com evo5_VERISIGN
http://www.googleadservices.com/pagead/ conversion.js
IgnitionOne IgnitionOne

Niezbędne pliki cookie

 • Brak w tej witrynie.

Pliki cookie zwiększające wydajność

Cele

 • Analiza sieci
 • Identyfikacja kampanii lub podkampanii kierującej użytkownika do witryny
 • Identyfikacja reklamy kierującej użytkownika do witryny
 • Określenie liczby odwiedzin, rodzaju zakupionych produktów i cen

Pliki cookie zwiększające wydajność (własne)

 • campaign
 • mlc
 • s_pers
 • s_sess
 • subcampaign

Pliki cookie zwiększające wydajność (innych firm)

Host Plik cookie
sales.liveperson.net HumanClickSiteContainerID_1573289
korrelate.net adsuu

Funkcjonalne pliki cookie

Cele

 • Przechowywanie danych dotyczących kraju i języka strony
 • Obsługa sesji rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego w celu świadczenia wsparcia technicznego
 • Zapobieganie wyświetlaniu automatycznych wyskakujących powiadomień o rozmowach internetowych po zakończeniu rozmowy

Funkcjonalne pliki cookie (własne)

 • culture
 • detected
 • lpCloseInvite

Funkcjonalne pliki cookie (innych firm)

Host Plik cookie
Sales.liveperson.net HumanClickCHATKEY
Sales.liveperson.net HumanClickKEY
Sales.liveperson.net LivePersonID

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego

Cele

 • Wykrywanie regionu na podstawie adresu IP użytkownika.
 • Udostępnienie pliku cookie „nie śledź mnie” na potrzeby użytkowników z Europy.
 • Śledzenie zachowań na stronach internetowych firmy Symantec, np. związanych z interakcjami w ramach kampanii, aktywności dotyczącej koszyka, kliknięć określonych łączy, w tym przycisków wideo, opracowań technicznych, czatu oraz interakcji w mediach społecznościowych itd., w celu zapewnienia bardziej dostosowanych materiałów w sieci Web i lepszego promowania naszych produktów i usług.

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego (własne)

 • mkto_trk

3.2.3. Pliki cookie w mikrowitrynach dla małych i średnich firm, w tym w następujących:

Niezbędne pliki cookie

Cel

 • Śledzenie identyfikatorów sesji w celu dostarczenia właściwej zawartości

Niezbędne pliki cookie (własne)

 • ASP.NET_SessionId

Pliki cookie zwiększające wydajność

Cele

 • Analiza sieci
 • Testowanie
 • Tworzenie raportów o wydajności kampanii obejmujących między innymi liczbę kliknięć, odwiedzin, wyświetleń strony, ścieżek, pobrań, rejestracji, odtworzeń wideo i odrzuceń
 • Pomiar wydajności krajowej oraz efektywności nośników marketingowych w zakresie mikrowitryn i witryny internetowej Symantec.com
 • Analiza wideo, na przykład identyfikacja nowych użytkowników lub określenie liczby unikatowych użytkowników w witrynach
 • Monitorowanie liczby sesji dla aplikacji
 • Określenie liczby odwiedzin, rodzaju zakupionych produktów i cen

Pliki cookie zwiększające wydajność (własne)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Pliki cookie zwiększające wydajność (innych firm)

Host Plik cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funkcjonalne pliki cookie

Cele

 • Tworzenie zakładki do witryny w przypadku wybrania takiej opcji przez użytkownika po raz pierwszy
 • Przechowywanie informacji dotyczących wybranych opcji wideo
 • Obsługa zawartości wideo

Funkcjonalne pliki cookie (własne)

 • BC_BANDWIDTH
 • sym090_bookmark
 • Video_ID
 • Video_Num

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego

Cele

 • Wykrywanie regionu na podstawie adresu IP użytkownika.
 • Udostępnienie pliku cookie „nie śledź mnie” na potrzeby użytkowników z Europy.
 • Śledzenie zachowań na stronach internetowych firmy Symantec, np. związanych z interakcjami w ramach kampanii, aktywności dotyczącej koszyka, kliknięć określonych łączy, w tym przycisków wideo, opracowań technicznych, czatu oraz interakcji w mediach społecznościowych itd., w celu zapewnienia bardziej dostosowanych materiałów w sieci Web i lepszego promowania naszych produktów i usług.
Pliki cookie określające odbiorcę docelowego (własne)
 • mkto_trk

3.2.4 Pliki cookie w witrynie Norton.com (UE)

Niezbędne pliki cookie

Cele

 • Monitorowanie logowania użytkownika
 • Zapamiętywanie informacji wprowadzanych w formularzach online podczas nawigowania po różnych stronach w ramach jednej sesji przeglądarki internetowej
 • Identyfikacja serwera dostarczającego usługę
 • Weryfikacja zakończenia sesji

Niezbędne pliki cookie (własne)

 • JSESSIONID
 • BIGipServerpool_now-prd1.norton.com
 • SSE

Pliki cookie zwiększające wydajność

Cele

Pliki cookie zwiększające wydajność są używane w następujących celach:
 • Analiza sieci i wideo
 • Określanie serwera dostarczającego zawartość do użytkownika
 • Śledzenie aktywnych sesji
 • Pomiar czasu reakcji odwiedzających oraz wydajności
 • Weryfikacja produktów firmy Symantec zainstalowanych w komputerze i konsolidacja powiązanych informacji

Pliki cookie zwiększające wydajność (własne)

 • TLID
 • es
 • pr
 • tp
 • s_sess
 • s_pers

Pliki cookie zwiększające wydajność (innych firm)

Host Plik cookie
Symantec.pl s_vi
tubemogul.com _tmid

Funkcjonalne pliki cookie

Cele

 • Przechowywanie danych dotyczących kraju i języka strony
 • Przechowywanie wybranych ustawień regionalnych
 • Wykrywanie początkowej obsługiwanej przepustowości
 • Wykrywanie urządzeń przenośnych i przekierowywanie
 • Identyfikacja źródła kampanii marketingowej lub programu kierujących użytkowników

Funkcjonalne pliki cookie (własne)

 • KRAJ
 • JĘZYK
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE

Funkcjonalne pliki cookie (innych firm)

 • Brak w tej witrynie.

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego

 • Brak w tej witrynie.

3.2.5 Pliki cookie w witrynie Buy.Norton.com

Niezbędne pliki cookie

Cele

 • Monitorowanie logowania użytkownika
 • Zapamiętywanie informacji wprowadzanych w formularzach online podczas nawigowania po różnych stronach w ramach jednej sesji przeglądarki internetowej
 • Identyfikacja serwera dostarczającego usługę
 • Weryfikacja zakończenia sesji

Niezbędne pliki cookie

 • ASP.NET_SessionID
 • BIGipServerbuy1_prd_SSL
 • BIGipServerbuy2_prd_SSL
 • BIGipServersomain-int
 • Newproducts
 • RemoveProducts
 • Opencart
 • AKNORT
 • JSESSIONID
 • Thx_guid

Pliki cookie zwiększające wydajność

Cele

 • Analiza sieci i wideo
 • Określanie serwera dostarczającego zawartość do użytkownika
 • Śledzenie aktywnych sesji
 • Pomiar czasu reakcji odwiedzających oraz wydajności
 • Weryfikacja produktów firmy Symantec zainstalowanych w komputerze i konsolidacja powiązanych informacji
 • Testowanie funkcji i projektu witryny
 • Identyfikacja kampanii lub podkampanii kierującej użytkownika do witryny
 • Identyfikacja reklamy kierującej użytkownika do witryny
 • Identyfikacja partnera kierującego użytkownika do witryny
 • Określenie liczby odwiedzin, rodzaju zakupionych produktów i cen

Pliki cookie zwiększające wydajność

 • adsuu (korrelate.net)
 • event69
 • s_cc
 • s_vi
 • s_eVar63
 • s_eVar65
 • s_eVar70
 • s_nr
 • s_prop22
 • s_sq
 • tp
 • _utma (Google Analytics)
 • _utmb (Google Analytics)
 • _utmc (Google Analytics)
 • _utmz (Google Analytics)
 • LCLK
 • PBLP
 • S
 • Uid
 • Bh
 • es
 • mbox
 • tt

Funkcjonalne pliki cookie

 • KRAJ
 • JĘZYK
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Funkcjonalne pliki cookie

 • KRAJ
 • JĘZYK
 • PROGRAMID
 • PROGRAM_TYPE
 • PR
 • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE
 • _atuvc
 • Psc
 • Uid
 • Uit
 • Uvc

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego

Cel

 • Wyświetlanie reklam banerowych po odwiedzinach użytkownika w naszej witrynie. Użytkownicy mogą zapobiec śledzeniu, klikając odpowiedni przycisk na reklamach banerowych, a także korzystając z innych opcji opisanych w sekcji 3.2.

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego (własne)

 • dtm_token

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego (innych firm)

Plik cookie Host
pluto fastclick.net
fastclick fastclick.net

3.2.6. Pliki cookie w mikrowitrynach, w tym w następujących:

Niezbędne pliki cookie

Cel

 • Zapamiętanie, że użytkownik wypełnił wymagany formularz profilu, aby uzyskać dostęp do potrzebnych mu, chronionych materiałów do pobrania w ramach określonej sesji przeglądarki. Dane formularza są również przechowywane w pliku cookie sesji wraz z przypisanym użytkownikowi, unikalnym identyfikatorem.
 • Utrzymanie sesji przy użyciu serwera aplikacji SymNation.
 • Śledzenie aktywności związanej z grywalizacją na serwerze SymNation, np. odznak/wyzwań, monet Symcoin, poziomów itd.

Niezbędne pliki cookie (własne)

 • JSESSIONID
 • NITRO_SESSION

Niezbędne pliki cookie (stron trzecich)

Niezbędne pliki cookie (stron trzecich)

Host Plik cookie
Second2 Symphony

Pliki cookie zwiększające wydajność

 • Pakiet Omniture Web Analytics Suite obejmujący testowanie i kierowanie, tworzenie raportów o wydajności kampanii związanych między innymi z liczbą kliknięć, odwiedzin, wyświetleń strony, ścieżek, pobrań, rejestracji, odtworzeń wideo i odrzuceń. Te dane są używane do pomiaru wydajności krajowej oraz efektywności nośników marketingowych w zakresie mikrowitryn i witryny internetowej Symantec.com. Są też wykorzystywane do poprawienia skuteczności przyszłych kampanii.
 • Analiza wideo, na przykład identyfikacja nowych użytkowników lub określenie liczby poszczególnych użytkowników w witrynach
 • Monitorowanie liczby sesji dla aplikacji
 • Określenie liczby odwiedzin, rodzaju zakupionych produktów i cen

Pliki cookie zwiększające wydajność (własne)

 • mbox
 • s_cc
 • s_pers
 • s_sess
 • s_sq
 • s_sv_112_p1
 • s_sv_112_s1
 • s_vi

Pliki cookie zwiększające wydajność (innych firm)

Host Plik cookie
beacon-1.newrelic.com JSESSIONID
tubemogul.com _tmid
korrelate.net adsuu

Funkcjonalne pliki cookie

Cele

 • Zarejestrowanie faktu, że użytkownik wypełnił wymagany formularz profilu, aby uzyskać dostęp do chronionych materiałów do pobrania, nawet przez 30 dni po zakończeniu sesji przeglądarki.
 • Zapamiętanie rozwinięć na stronie Często zadawane pytania i wyborów na serwerze SymNation.

Funkcjonalne pliki cookie (własne)

 • /faq.pspfirsttimelaod

Funkcjonalne pliki cookie (innych firm)

Host Plik cookie
Second2 Personal_UID

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego

Cele

 • Śledzenie aktywności użytkownika w witrynach firmy Symantec wynikającej z marketingu w wyszukiwarkach w celu udoskonalenia przyszłych kampanii związanych z wyszukiwaniem na podstawie lokalizacji (adres IP), liczby odwiedzin, współczynnika konwersji i innych danych analitycznych.

Pliki cookie określające odbiorcę docelowego (innych firm)

Host Plik cookie
www.marinsm.com msuuid

3.3. Sygnalizatory internetowe

Firma Symantec może używać sygnalizatorów — znanych również jako puste lub jednopikselowe obrazy GIF — w witrynie internetowej, aby analizować wzorce ruchu sieciowego obejmujące na przykład częstotliwość używania poszczególnych części witryny. Dane zebrane w ten sposób umożliwiają nam określenie, które informacje najbardziej interesują naszych klientów oraz jakie oferty oglądają oni najchętniej. Jeśli użytkownik nie chce pomagać firmie Symantec w ulepszaniu jej witryny internetowej, może zrezygnować z uczestnictwa w analizie działań związanych z witryną przez wyłączenie obsługi języka JavaScript w komputerze. Po wyłączeniu obsługi języka JavaScript niektóre z funkcji w witrynach internetowych firmy Symantec nie będą działać.
Firma Symantec może również stosować sygnalizatory w promocyjnych wiadomościach e-mail w celu określenia, czy dana wiadomość została otwarta i czy w związku z nią zostało wykonane określone działanie. Dzięki tym informacjom dotyczącym reakcji na wiadomość e-mail możemy opracować przyszłe, bardziej atrakcyjne promocje skierowane do użytkownika. W tym zakresie sygnalizatory internetowe mogą być powiązane z adresem e-mail użytkownika.
Poza adresem e-mail wcześniej podane informacje, które są gromadzone, nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Aby zmodyfikować opcje dotyczące ochrony danych osobowych w produktach marki Norton, należy przejść tutaj.
Firma Symantec korzysta również ze skryptów innych firm w swojej witrynie, aby zoptymalizować skuteczność swoich reklam wyświetlanych w witrynach zewnętrznych. Zbierane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są ograniczone do minimum niezbędnego w celu optymalizacji skuteczności. Firma Symantec nie ma również dostępu do zewnętrznych technologii śledzenia ani kontroli nad nimi.

3.4. Lokalne obiekty udostępnione Flash (LSO)

Współpracujące z firmą Symantec podmioty stosują lokalne obiekty udostępnione (LSO), zwane równie plikami cookie Flash, w celu przechowywania preferencji dźwięku.
Pliki cookie Flash różnią się od plików cookie przeglądarek ilością i rodzajem danych i sposobem ich przechowywania.  Narzędzia do zarządzania plikami cookie dostępne w przeglądarce nie usuwają plików cookie Flash.  Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania ochroną danych osobowych i przechowywaniem informacji w plikach Flash, należy kliknąć tutaj:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager.html#117118

4.1. Rejestracja i rezygnacja

W jurysdykcjach, w których udostępnienie jakichkolwiek danych wymaga udzielenia zgody na etapie gromadzenia informacji, użytkownik będzie mógł zarejestrować się w celu udostępnienia informacji oraz wyrażenia zgody na przesłanie danych kontaktowych do innego podmiotu.
W innych jurysdykcjach firma Symantec może zaoferować taką możliwość w momencie przekazywania informacji lub za pomocą mechanizmu rezygnacji.

4.2. Wybór metod komunikacji

W przypadku strony internetowej firmy Symantec, na której wymagane jest podanie danych osobowych, a która nie oferuje możliwości wyboru dotyczących komunikacji, bądź w przypadku, gdy użytkownik chce zmienić preferencje dotyczące wcześniej podanych informacji, należy skorzystać z jednej z metod komunikacji podanych na końcu niniejszego oświadczenia (szczegóły zawiera sekcja 11).

4.3. Inne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych

Należy pamiętać, że wszelkie informacje publikowane w grupach dyskusyjnych lub na forach, takich jak „Ask Symantec”, będą uważane za publiczne i nie są objęte ochroną jako dane poufne. W przypadku takiej komunikacji istnieje ryzyko, że przekazane dane mogą zostać wykorzystane przez inne osoby. Podczas uczestniczenia w grupach dyskusyjnych lub forach internetowych należy zachować ostrożność i postępować odpowiedzialnie. Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych w witrynach sieci społecznościowych firmy Symantec.

4.4. Aktualizowanie lub korygowanie danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do zaktualizowania, skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik uważa, że firma Symantec nie ma jego aktualnych danych osobowych, może je zaktualizować na koncie Norton Account lub Symaccount albo skorzystać z jednej z metod komunikacji podanych na końcu niniejszego oświadczenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące przechowywania rejestrów danych lub w innym przypadku niezwiązanym z ważnymi przyczynami biznesowymi (takimi jak realizacja transakcji) użytkownik może zażądać od firmy Symantec dołożenia wszelkich starań w celu usunięcia takich danych z jej repozytoriów.
Firma Symantec udzieli odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych w ciągu 30 dni.

5.1. Przesyłanie informacji

Ponieważ firma Symantec prowadzi działalność na całym świecie, informacje przedsiębiorstwa są przesyłane do biur w różnych krajach w celu ich przetwarzania. Dane osobowe udostępnione firmie Symantec do celów opisanych powyżej zostaną przesłane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i mogą być przesyłane do innych krajów, w których firma Symantec prowadzi działalność, lub do zewnętrznych podwykonawców w celu gromadzenia, przesyłania, przechowywania i przetwarzania informacji w zakresie opisanym powyżej. W przypadku przesyłania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów firma Symantec zawarła umowy dotyczące przesyłania danych zgodnie z wymogami urzędów ds. ochrony danych osobowych w krajach Unii Europejskiej, z których takie informacje są wysyłane.

5.2. Udostępnianie informacji

Od czasu do czasu oraz w jurysdykcjach, gdzie jest to dozwolone, firma Symantec może udostępniać dane użytkownika partnerom firmy Symantec w celu przekazywania informacji lub ofert w zakresie produktów bądź usług, które zostaną uznane za ważne z punktu widzenia użytkownika lub jego firmy. Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Symantec udostępniała jego informacje partnerom, może powiadomić o tym firmę Symantec przy użyciu jednej z metod opisanych w niniejszym oświadczeniu. Firma Symantec oferuje wiele sposobów rezygnacji z otrzymywania dodatkowych informacji lub dostarczania danych osobowych partnerom firmy Symantec za pomocą opcji rezygnacji dostępnych w momencie gromadzenia danych, za pośrednictwem powiadomień e-mail lub innych mechanizmów zarządzania preferencjami w zależności od usługi lub witryny
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać biuletynów w formie wiadomości e-mail, może zrezygnować z ich subskrypcji, wysyłając odpowiedź zawierającą w temacie wyraz „unsubscribe”.

5.3. Podmioty zewnętrzne

Dodatkowo firma Symantec może korzystać z usług innych wykonawców (takich jak wysyłka produktów, świadczenie wsparcia technicznego lub obsługa zamówień).
Na przykład można zakupić w Internecie licencje na kilka produktów firmy Symantec w postaci plików do pobrania za pośrednictwem usługi elektronicznej dostawy oprogramowania (Electronic Software Delivery — ESD) lub nabyć je na dysku CD od jednego z autoryzowanych sprzedawców internetowych produktów firmy Symantec. W przypadku zakupu licencji na oprogramowanie za pośrednictwem jednego z autoryzowanych sprzedawców internetowych produktów firmy Symantec niezbędne jest przesłanie danych osobistych użytkownika między partnerem handlowym (dostawcą) i firmą Symantec (producentem oraz licencjodawcą oprogramowania). Co więcej, na potrzeby zarządzania zakupami i odnowieniami licencji firma Symantec musi udostępniać dane osobowe klientów dostawcy systemu obsługi rozliczeń. Taki usługodawca będzie przetwarzał dane klientów firmy Symantec wyłącznie w jej imieniu. (Przykłady nie obejmują wszystkich sytuacji i mogą ulegać zmianie od czasu do czasu).
Firma Symantec wymaga, aby tacy wykonawcy zabezpieczali dane osobowe jej klientów i strzegli ich poufności. Podmioty zewnętrzne są umownie zobowiązane do stosowania takich ograniczeń, a wykonawcy muszą zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych, mogą używać danych osobowych wyłącznie w imieniu firmy Symantec oraz nie mogą udostępniać takich informacji innym podmiotom lub wykorzystywać ich do własnych celów marketingowych.

5.4. Ujawnienie na podstawie przepisów prawa

Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach firma Symantec jest zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika urzędnikom państwowym na mocy obowiązującego prawa. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek organom ścigania lub agencjom rządowym z wyjątkiem następujących sytuacji:
 • wezwanie, nakaz lub inna procedura wszczęta przez sąd właściwy;
 • procedura prawna o takich samych konsekwencjach jak nakaz ujawnienia informacji wydany przez sąd, w przypadku której odmowa ujawnienia takich informacji przez firmę Symantec stanowiłaby naruszenie przepisów prawa lokalnego, a przedstawiciele dyrekcji, kierownicy lub pracownicy mogliby ponosić odpowiedzialność prawną za niespełnienie wymagań, o ile istnieje odpowiednia podstawa prawna;
 • sytuacja, w której takie ujawnienie danych przez firmę Symantec jest niezbędne do wyegzekwowania jej praw w zakresie prawa właściwego obowiązującego w miejscu gromadzenia danych oraz o ile istnieje odpowiednia podstawa prawna.
Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych użytkownika, firma Symantec stosuje środki bezpieczeństwa zgodne z międzynarodowymi procedurami w zakresie ochrony informacji. Środki te obejmują środki administracyjne, techniczne, fizyczne i proceduralne w zakresie witryn internetowych i powiązanych technologii mające na celu ochronę danych przed nadużyciem, nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, utratą, zmianą bądź zniszczeniem. Środki te obejmują następujące elementy:

zabezpieczenia fizyczne, takie jak zamknięte drzwi i szafy, kontrolowany dostęp do ośrodków oraz bezpieczne niszczenie nośników zawierających dane osobowe;

zabezpieczenia techniczne, takie jak oprogramowanie antywirusowe i mechanizmy ochrony urządzeń końcowych firmy Symantec, szyfrowanie oraz monitorowanie systemów i centrów danych w celu zapewnienia zgodności z polityką bezpieczeństwa, a w szczególności przesyłanie danych kart kredytowych za pośrednictwem protokołu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer);

zabezpieczenia organizacyjne realizowane poprzez programy szkoleń i popularyzacji dotyczące zabezpieczeń i prywatności, które ułatwiają pracownikom zrozumienie roli ochrony danych osobowych i skutecznych środków zabezpieczających, a także w ramach zasad ochrony danych osobowych i standardów obowiązujących w firmie Symantec.

7.1. Gromadzone dane nieosobowe.

Firma Symantec gromadzi zbiorcze nieosobowe informacje na temat ruchu w jej witrynach internetowych. Zbiorcze informacje nieosobowe nie są powiązane z pojedynczym użytkownikiem. Dane te pozwalają określić liczbę użytkowników witryn i odwiedzane przez nich strony. Dzięki gromadzeniu tych informacji firma Symantec może poznać najlepsze sposoby dostosowania witryn do potrzeb użytkowników.
Dane są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub sygnalizatorów internetowych, które zostały opisane powyżej.

7.4. Ruch w witrynie internetowej

Za pomocą różnych metod śledzenia opisanych powyżej i plików dzienników firma Symantec może śledzić nazwy domen, adresy IP i typy przeglądarek osób odwiedzających witryny. Korzystamy z tych informacji, aby określić zbiorcze wzorce ruchu sieciowego w witrynie internetowej firmy Symantec. Informacje te nie są korelowane z żadnymi danymi osobowymi.
Firma Symantec gromadzi i przechowuje przez ograniczony okres informacje na temat adresów IP (Internet Protocol) klientów do następujących celów:
 • subskrypcja i rejestracja,
 • świadczenie wsparcia technicznego,
 • uzyskiwanie informacji geolokacyjnych,
 • zabezpieczanie sieci i systemów firmy Symantec.
Adresy IP gromadzone przez firmę Symantec to głównie informacje dotyczące ruchu, które nie muszą stanowić danych osobowych. Firma Symantec nie dysponuje środkami umożliwiającymi racjonalne i wiarygodne połączenie adresów IP z konkretnymi osobami. Rejestracja produktu powoduje utworzenie unikatowego identyfikatora komputera, który w momencie rejestracji jest powiązany z adresem IP. Adresy te są jednak zwykle przydzielane dynamicznie i mają charakter tymczasowy, mogą być oddzielone od Internetu przez technologię translacji adresów sieciowych, a w dodatku często można je fałszować.
Polityka ochrony danych osobowych użytkowników usługi LiveUpdate jest dostępna pod adresem www.symantec.com/about/profile/policies/luprivacy.jsp.
Witryny internetowe firmy Symantec zawierają łącza do współpracujących z nią firm. Firma Symantec nie odpowiada za zasady dotyczące ochrony danych osobowych stosowane przez jej partnerów biznesowych. Zasady te mogą się różnić od polityki firmy Symantec, zatem zaleca się ich przeczytanie.
Witryny firmy Symantec zawierają także łącza do witryn korzystających ze wspólnej marki i obsługiwanych przez firmę Symantec oraz jej co najmniej jednego partnera, który gromadzi dane osobowe użytkownika zgodnie z własnymi zasadami do odrębnych celów.
Firma Symantec zachęca do przeczytania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w poszczególnych witrynach występujących pod wspólną marką.
W przypadku ważnej zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych w witrynie firmy Symantec zostanie zamieszczone wyróżnione powiadomienie. Jeśli zmiana ta będzie dotyczyła wykorzystania danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkowników, powiadomienie będzie również obejmować instrukcje, w jaki sposób mogą oni nie dopuścić do takiego wykorzystania.
Firma Symantec powołała biuro ds. programu ochrony poufności danych osobowych (Privacy Program Office), które jest częścią działu prawnego i spraw publicznych. Aby zgłosić pytania lub komentarze dotyczące niniejszego oświadczenia lub zmienić preferencje związane z komunikacją, zaktualizować albo sprawdzić dane użytkownika będące w posiadaniu firmy Symantec bądź wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie bądź ujawnianie informacji osobowych, użytkownik może skontaktować się z firmą Symantec, korzystając z jednej z następujących możliwości:
 1. Formularz profilu klienta pod adresem https://www-secure.symantec.com/custserv/cgi-bin/cs_privacy_dyn.cgi
 2. Dział obsługi klienta w danym kraju lub regionie — przez telefon, pocztą e-mail lub tradycyjną.
 3. Za pośrednictwem działu ochrony danych osobowych firmy Symantec:
  Symantec Corporation — Privacy Program Office
  350 Ellis Street
  PO Box 7011
  Mountain View, CA 94043
  U.S.A
  Telefon: 1-650-527-8000
  Adres e-mail:privacy@symantec.com
W różnych krajach, stanach oraz innych jednostkach administracyjnych może być konieczne przestrzeganie określonych zasad, które będą dotyczyć wyłącznie określonych jurysdykcji wskazanych poniżej.

12.1. Ameryka Północna

12.1.1. TRUSTe

Zgodnie z opisem powyżej firma Symantec jest licencjobiorcą programu ochrony prywatności TRUSTe obejmującego wyłącznie region Ameryki Północnej.

12.1.2. Prawo do prywatności w stanie Kalifornia

Od 1 stycznia 2005 r. art. 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia umożliwia klientom firmy Symantec zamieszkałym na terenie tego stanu zażądanie określonych informacji na temat ujawnienia przez firmę Symantec danych osobowych użytkownika innym podmiotom na potrzeby marketingu bezpośredniego. Aby zażądać otrzymania takich informacji, należy skontaktować się z firmą Symantec za pośrednictwem jednego ze sposobów wskazanych w sekcji 11.0 powyżej.

12.2. Europejski Obszar Gospodarczy

Firma Symantec podjęła odpowiednie czynności, aby zapewnić właściwy i zgodny z przepisami Unii Europejskiej poziom ochrony danych przesyłanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do Stanów Zjednoczonych i innych krajów spoza obszaru EOG. Na przykład zostały zawarte odpowiednie umowy dotyczące przesyłania danych oparte na modelowych przypadkach zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają właściwą ochronę w przypadku przekazywania informacji między jednostkami firmy Symantec oraz innymi podmiotami poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12.2.1. Niemcy

Podczas przesyłania informacji do firmy Symantec imię i nazwisko użytkownika, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP (opcjonalnie) i nazwa firmy (opcjonalnie) użytkownika oraz informacje o wybranych produktach mogą być przesyłane do producenta i licencjodawcy — firmy Symantec Corporation (350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA), Symantec Limited (Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irlandia) (rozliczenia i wysyłka) oraz Symantec (Deutschland) GmbH (Wappenhalle, Konrad-Zuse-Platz 2-5, D-81829, Monachium) www.symantec.com
(kontakt i wsparcie techniczne w języku niemieckim).
Następnie szczegóły płatności (w tym numer i data ważności karty kredytowej oraz kod, nazwa i adres banku) oraz identyfikator zamówienia mogą zostać przesłane do firmy Symantec Corporation w Stanach Zjednoczonych i firmy Symantec Limited w Irlandii.

Kontakt z nami

Korespondencja pocztą tradycyjną:
Symantec Corporation —
Privacy Program Office
350 Ellis Street
PO Box 7011
Mountain View, CA 94043
U.S.A

Telefon:
+1 650 527 8000

Adres e-mail:
privacy@symantec.com


Jeśli z jakichś względów nie będą Państwo zadowoleni z odpowiedzi udzielonych przez firmę Symantec na pytania dotyczące Państwa prawa do prywatności, można skontaktować się z organizacją TRUSTe.


Jeśli chcą Państwo skontaktować sie z obsługą klienta, proszę klinkąć tutaj.


Zmień preferencje

Norton
Dla klientów korzystających z produktów Norton.


Dział Symantec Website Security Solutions
Anulowanie subskrypcji aktualnych informacji na temat bezpłatnych seminariów, wydarzeń i ofert produktów.


SymAccount
Dla klientów korzystających z produktów dla firm.


Ogólne oferty marketingowe
Rezygnacja z subskrypcji informacji dotyczących konferencji, transmisji webcast, nowych wersji produktów oraz ofert specjalnych firmy Symantec Corporation.