1. Symantec/
  2. Security Response/
  3. Glossar/
  4. application host (Anwendungshost)
  • Hinzufügen

Glossar

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | _1234567890

application host (Anwendungshost)

Der SAN-Host, auf dem eine Anwendung ausgeführt wird. Wird auch Produktionshost, Anwendungsserver oder Produktionsserver genannt.
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • YouTube