1. Symantec/
  2. Security Response/
  3. Glossar/
  4. asset store (Asset-Speicher)
  • Hinzufügen

Glossar

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | _1234567890

asset store (Asset-Speicher)

Der Speicherort im Verzeichnis-Supportdienst, in dem alle erkannten und abgestimmten Assets abgelegt werden.
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • YouTube