1. Symantec/
  2. Security Response/
  3. Glossar/
  4. production host (Produktionshost)
  • Hinzufügen

Glossar

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | _1234567890

production host (Produktionshost)

Der SAN-Host, auf dem eine Zielanwendung ausgeführt wird. Auch Anwendungs-Host, Anwendungsserver oder Produktionsserver genannt.
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+
  • YouTube