1. Symantec/
  • 추가

용어집

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _1234567890

MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions): 다목적 인터넷 메일 교환

인터넷을 통해 다른 형식으로 문서를 전송하는 데 사용하는 프로토콜.