1. Symantec/
  • 추가

용어집

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _1234567890

primary database server: 주 데이터베이스 서버

Backup Exec SAN Shared Storage Option이 설치될 때 공유 ADAMM(Advanced Device and Media Management) 데이터베이스 및 공유 카탈로그 데이터베이스가 위치하는 서버.