News Release

LinkedIn Facebook Twitter RSS

Markant ökning av mobila företagsappar bland svenska företag, visar Symantecrapport

72 procent vill införa egna ”App Stores”
Stockholm, 22 februari 2012: Allt fler svenska företag använder någon typ av mobil applikation för att underlätta kommunikation och samarbete mellan anställda, visar en ny Symantecrapport som undersökt mobila företagstrender runtom i världen.

Fyra av fem svenska företag (79 procent) diskuterar att införa egna mobilappar för just deras behov (jämfört med 71 procent globalt) och 72 procent överväger att öppna egna ”App Stores” (66 procent). Femton procent av svenska företag har redan infört egna anpassade företagsappar, visar Symantecs 2012 State of Mobility-undersökning.

Trots att så många företag infört eller planerar att införa egna mobilappar svarade mer än hälften (55 procent) av svenska företag att mobilitet är en ganska stor eller extremt stor utmaning för den egna organisationen (48 procent globalt). Ytterligare 38 procent svarade att mobila enheter är en de tre största IT-riskmomenten inom deras organisation (41 procent globalt), men i praktiken är många oskyddade. För att balansera fördelarna med en ökad mobilitet inom företaget med de risker som en ökad mobil antagning medför, försöker IT-avdelningar att omvandla sin mobila strategi så att resultatet blir ökad flexibilitet, bättre produktivitet och mer effektiva anställda.

Klicka för att twittra: Symantec-rapport visar att fyra av fem svenska företag vill införa egna mobilappar, samt öppna egna App Stores: http://bit.ly/xUEG5F

– Vi är imponerade av hur snabbt företag har vant sig vid att använda mobila lösningar. Det var inte så länge sedan som den rådande företagskulturen var att vägra allt som hade med mobila enheter att göra. Att gå från den inställningen till att aktivt sprida och utveckla egna företagsappar, innebär nya utmaningar och ökad komplexitet för IT-avdelningen. Från ett säkerhetsperspektiv är det uppmuntrande att höra att majoriteten av företag ser att riskerna är större än bara enkla fall av förlorade eller stulna mobiltelefoner, säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec.

Mer information i följande blogginlägg:
State of Mobility-undersökningen visar de utmaningar som företag brottas med i arbetet med att införa ökad mobilitet. Rapporten identifierar och kvantifierar även vilka risker som IT-beslutsfattare förknippar med användningen av mobila enheter och mobila applikationer. Undersökningen omfattar 6 275 företag i 43 länder, varav 100 i Sverige.

Mobila enheter nu affärskritiska verktyg
Den tydliga ökningen av antagandet av mobila applikationer visar på att företag hyser ett stort förtroende att mobilitet levererar affärsnytta. Detta stöds vidare av att samstämmigheten mellan förväntningar och verkligheten är sällsynt stor. Generellt överstiger förväntningarna på nya tekniska lösningar vida den verklighet som framkommer vid genomförandet. Men för användandet av smarta mobiltelefoner och surfplattor svarade 70 procent av respondenterna att de förväntade sig en ökning av de anställdas produktivitet, medan 77 procent faktiskt upplevde en ökad produktivitet efter genomförandet.

Mobila satsningar har stor påverkan på IT-resurser
Som med all antagning av ny teknik, innebär mobila lösningar stora utmaningar för IT-avdelningar. Mer än hälften av svenska företag (55 procent) säger att mobilitet är ganska stor eller väldigt stor utmaning, medan 75 procent svarade att lägre kostnader och minskad komplexitet är bland deras främsta målsättningar. Symantec ser detta som en indikation att mobila satsningar nu införs i hela organisationer, inte bara som mindre pilotprojekt. Dessa storskaliga satsningar medför fler regelverk, vilket i sin tur innebär ökad komplexitet. Det tyder också på att många implementeringar inte drar tillräcklig nytta av befintliga affärssystem och processer, vilket skulle minska vissa av de problem och kostnader, samt dubbelarbete, som ofta förknippas med storskaliga implementeringar.

Mobila risker påverkar företag
Antagandet av mobila lösningar är inte riskfritt och det inser IT-ansvariga på företag. Mer än en tredjedel av svenska företag (38 procent, jämfört med 41 procent globalt) svarade att mobila enheter är en de tre största IT-riskmomenten inom deras organisation. Orosmomenten omfattar försvunna och stulna enheter, dataläckage, obehörig åtkomst till företagets resurser och spridning av skadlig kod från mobila enheter till företagets nätverk. När mobila enheter hanterar affärskritisk data och processer kan kostnaden för ett säkerhetstillbud vara betydande. Svenska företag förlorar i genomsnitt nästan 1 miljon kronor (140 000 USD) per år på grund av olika typer av mobila IT-incidenter, inklusive förlust av data, skada på företagets varumärke, produktivitetsförluster och förlust av kunders förtroende.

Rekommendationer
Organisationer som väljer att anamma mobilitet utan att kompromissa med säkerhet har störst chans att förbättra sina affärsprocesser och uppnå produktivitetsvinster. Således bör organisationer införa en mobil strategi som definierar hur den mobila miljön inom organisationen ska se ut, och som ligger i linje med deras tolerans för säkerhetsrisker.

Några viktiga rekommendationer är:
  • Aktivera brett: Mobilitet erbjuder enorma möjligheter för organisationer av alla storlekar. Upptäck hur du kan dra nytta av mobilitet och utveckla en steg-för-steg-strategi för att bygga ett ekosystem som stöder din plan. Använd mobila företagsapplikationer som blivit brett antagna så att du kan vara säker på att de fungerar på ett bra sätt. Dina anställda kommer att använda mobila enheter i arbetet på ett eller annat sätt – se till att göra det på dina villkor.
  • Tänk strategiskt: Gör en realistisk bedömning av omfattningen av din mobila affärsplan och dess inverkan på infrastrukturen. Tänk längre än bara e-post. Undersök alla mobila lösningar som kan vara aktuella att införa och se till att förstå vilka risker och hot som måste hanteras. När du planerar, använd en metod som tittar på tvären så att du är säker på att säkra upp all känslig information, oavsett var den kan tänkas hamna.
  • Hantera effektivt: Mobila enheter är slutpunkter som kräver samma uppmärksamhet som traditionella datorer. Många av de processer, regler, utbildning och teknik som är utvecklade för stationära och bärbara datorer kan även tillämpas på mobila plattformar. Hanteringen av mobila enheter bör integreras i det övergripande ramverket för IT-hantering och administreras på samma sätt – helst med kompatibla lösningar och enhetliga regelverk. Detta är mest effektivt ur affärssynpunkt samt sänker den totala ägandekostnaden.
  • Introducera på ett lämpligt sätt: Allt eftersom fler anställda använder sina privata enheter för att koppla upp sig mot företagsnätverket, behöver organisationer ändra sin användarpolicy så att den omfattar alla enheter, vare sig de ägs av företaget eller någon anställd. Vilken nivå av tillgång och säkerhet som appliceras kommer att behöva skilja sig beroende på vem som äger enheten och vad organisationen kräver. Anställda kommer att fortsätta att använda fler enheter för att ansluta till företagsnätverket för att bli mer effektiva och ha mer roligt på jobbet, och organisationer måste planera för detta på ur ett rättsligt, operativt och kulturellt perspektiv.
  • Inför omfattande säkerhet: Se bortom grundläggande policys för lösenordshantering, fjärradering och blockering av program. Fokusera på informationen och var den visas, överförs och lagras. Integrering med befintliga lösningar för dataskydd, kryptering och autentisering säkerställer företags- och rättspolicys följs på ett enhetligt sätt.
Om Symantec 2012 State of Mobility Survey

Symantecs 2012 State of Mobility-undersökning genomfördes av Applied Research under augusti-november 2011. Resultaten baseras på svar från 6 275 organisationer i Nordamerika, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Asien, Japan och Latinamerika. På mindre företag tillfrågades den person som ansvarar för IT. På storföretag kontaktades IT-chefer och personer i ledningsgruppen. I undersökningen omnämns mobila enheter, som refererar till smarta mobiler så som BlackBerry, iPhone, Android, iTouch och liknande enheter. Bärbara datorer ingår inte i definitionen av mobila enheter.

Om Symantec

Symantec är världsledande i att tillhandahålla lösningar för säkerhet, lagring och systemhantering. Symantec hjälper privatpersoner och företag att säkra och hantera sin information. Vår mjukvara och våra tjänster skyddar mer heltäckande och effektivt mot fler risker på fler områden, vilket inger trygghet överallt där information används eller lagras. Mer information finns på http://www.symantec.se.

@Symantec