1. Symantec/

詞彙

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _1234567890

synthetic backup (合成備份技術)

Advanced Disk-based Backup Option 的一個功能,可讓完整備份從基礎備份和後續增量備份加以集合或合成。

合成完整備份由以下備份組合而成﹕以前的傳統 (非合成) 完整備份、後續的差異式備份或累積增量備份。用戶端可以使用合成備份還原檔案和目錄,還原模式與用戶端從傳統備份進行還原的模式相同。